Jednogodišnja specijalizacija

POSLOVNI SEKRETAR (završena srednja škola i 2 godine radnog iskustva)

Napomene: Moguće su izvesne promene u modelu konsultativne nastave, u smislu da se neki predmeti slušaju ranije ili kasnije. Posle održane konsultativne nastave organizuje se polaganje ispita.

Semestar Fond časova
1. semestar.  
Evidencija u oblasti rada i zapošljavanja. 30
Osnovi privrednog prava i ekonomije 30
2. semestar.  
Poslovni informacioni sistemi 30
Korespodencija 25
3. semestar.  
Strani jezik 30
Kultura poslovnog komuniciranja 25
4. semestar  
Psihologija 20
Praktična nastava 2 časa i 4 nedelje rada u preduzeću

Program za srednju školu

EKONOMSKI TEHNIČAR Nedeljni fond časova
Obavezni nastavni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Matematika 3 3 3 3
Strani jezik 3 3 3 3
Sociologija / / 2 /
Istorija. 2 2 / /
Fizička kultura 2 2 2 2
Hemija 2 / / /
Ekologija 2 / / /
Osnovi ekonomije 2 2 2 2
Poslovna ekonomija 2 2 2 2
Računarstvo i informatika 2 / / /
Savremena poslovna korespondencija 3 3 / /
Statistika / / 2 2
Ustavno i privredno pravo / / 2 2
Monetarna ekonomija i bankarstvo / / 2 2
Komercijalno poznavanje robe / 2 / /
Računovodstvo 3 3 3 4
Marketing / / / 2
Ekonomska geografija / 2 / /
Poslovna informatika / / 3 3
Ukupno 29 27 28 29
Izborna i fakultativna nastava Nedeljni fond časova
Oblast - predmeti I razred II razred III razred IV razred
Drugi strani jezik (italijanski,nemački) 1 / / /
Građansko vaspitanje
1 1 1 1
Veronauka 1 1 1 1
Berzansko poslovanje 1 / / /
Poslovna etika / 1 / /
Razvoj veština / 1 / /
Elektronsko računovodstvo (paket "Pantheon") / / 1 1
FINANSIJSKI TEHNIČAR Nedeljni fond časova
Obavezni nastavni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Matematika 3 3 3 3
Strani jezik 3 3 3 3
Sociologija / / 2 /
Istorija. 2 2 / /
Fizička kultura 2 2 2 2
Hemija 2 / / /
Ekologija 2 / / /
Osnovi ekonomije 2 2 2 2
Poslovna ekonomija 2 2 2 2
Računarstvo i informatika 2 / / /
Savremena poslovna korespondencija 3 3 / /
Statistika / / 2 2
Ustavno i privredno pravo / / 2 2
Monetarna ekonomija i bankarstvo / / 2 2
Komercijalno poznavanje robe / 2 / /
Računovodstvo 3 3 3 4
Marketing / / / 2
Ekonomska geografija / 2 / /
Poslovna informatika / / 3 3
Ukupno 29 27 28 29
Izborna i fakultativna nastava Nedeljni fond časova
Oblast - predmeti I razred II razred III razred IV razred
Drugi strani jezik (italijanski, nemački) 1 1 1 1
Građansko vaspitanje
1 1 1 1
Veronauka 1 1 1 1
Osnove bankarstva 1 / / /
Berzansko poslovanje 1 / / /
Poslovna etika / 1 / /
Razvoj veština / 1 / /
Bankarsko računovodstvo / / 1 1
Elektronsko bankarstvo (paket "Antegra") / / 1 1
Elektronsko berzansko poslovanje (platforma "TeleTrader") / / 1 1
 
 

Posebni programi

Kroz posebne programe učenicima će biti ponuđeno upoznavanje sa sadržajima iz različitih oblasti:

 • škola računara – programiranje, kompjutersko poslovanje, internet,
 • medijsko obrazovanje
 • public relations
 • berzanski poslovi,
 • ekonomska, finansijska i pravna grupa predmeta (marketing, špedicija, transport, menadžment, osiguranje)

Nastavni jezici

Nastava se odvija na srpskom jeziku, a pojedini stručni sadržaji u završnim razredima i na engleskom i nemačkom jeziku. Nastava stranih jezika u svom obrazovnom delu ostvaruje se u skladu sa standardima utvrđenim od strane Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ciljevi, metode i oblici rada

U realizaciji obrazovno-vaspitnog programa, polazi se od opštih i specifičnih ciljeva obrazovanja u Srbiji:

 • razvoj sposobnosti za kvalitetno obrazovanje u skladu sa potrebama, interesima, potencijalima i interesovanjima učenika;
 • formiranje i razvoj znanja – sticanje skupova činjenica, procedura, pojmova i sistema pojmova, umeća i iskustva;
 • razvoj sistema vrednosti koji podrazumeva razvoj svesti o različitosti i poštovanje, izgradnju i razvoj sopstvene autonomije i integriteta uz očuvanje autonomije i integriteta drugih osoba;
 • osposobljavanje za izbor određene profesije u skladu sa potrebama;
 • sticanje životnih veština – aktivan i odgovoran odnos prema sebi, drugima, socijalnom i prirodnom okruženju;
 • razvoj svih aspekata ličnosti (intelektualnih, socijalnih i emocionalnih).

U realizaciji nastavnih sadržaja, kroz sve oblike rada akcenat se stavlja na:

 • interdisciplinarni pristup nastavnim temama,
 • orijentaciju na učenika,
 • razvoj nove kulture učenja – korišćenje i primena novih izvora informacija i tehnologija

Oblici rada

U Evropskoj poslovnoj školi nastava se odvija u sledećim oblicima:

 • redovna nastava ostvaruje se kroz razredno-časovni sistem, ali i kroz organizaciju celodnevne nastave (tip koledža).Čas redovne nastave traje 45 minuta;
 • mentorski oblik nastave odvija se radi savladavanja redovnog gradiva, realizacije istraživačkih projekata, kao i potrebe za proširivanjem znanja i umeća. Mentorska nastava ostvaruje se u formi individualnog rada ili u malim, ujednačenim grupama kontinuirano tokom cele školske godine. Intenzitet i fond časova za ovaj oblik rada fleksibilni su i u funkciji ciljeva i metoda nastavnog procesa i potreba samih učenika.
 • časovi traju 30 – 45 minuta; individualna nastava za učenike koji imaju teškoća u učenju,
 • konsultativana nastava i vanredno školovanje.

Praksa za učenike i polaznike obezbeđuje se u odgovarajućim firmama, bankama i institucijama, kako u toku godine, tako i za vreme raspusta, čime se komplementiraju teorijska i praktična znanja i učenicima približava realni poslovni ambijent.

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

ŠKOLA ZA RODITELJE

ČETVRTAK 16-18 H    

DODATNA POMOĆ RODITELJIMA U SAVLADAVANJU PROBLEMA ADOLESCENCIJE I PROBLEMA MODERNOG DOBA

POSLE DUGOGODIŠNJEG ISKUSTVA I USPEHA U RADU SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA OD SEPTEMBRA 2018. FORMIRA SE POSEBNA GRUPA ZA RAD SA NJIMA!

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO

ŠKOLA SA SAVEZOM PRONALAZAČA SRBIJE POSLEDNJE DVE GODINE REALIZUJE PROJEKAT "DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE" U VIŠE OPŠTINA.

MANASTIR TUMANE

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BROJ 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016.